شما اینجا هستید: Homeفرآیندهای سرمایه گذاریمجوز بهره برداري فعاليتهاي خدماتي و بازرگاني

صدور مجوز بهره برداري فعاليتهاي خدماتي و بازرگاني

  1. تكميل فرم درخواست مجوز بهره برداري توسط سرمايه گذار
  2. بررسي اظهارات سرمايه گذار مندرج در فرم درخواست و بازديد ميداني توسط مديريت سرمايه گذاري
  3. صدور مجوز توسط واحد صدور مجوز
  4. تأييد نهائي توسط مدير عامل سازمان
  5. تهيه تصوير مستندات و بايگاني
  6. دريافت مجوز بهره برداري توسط سرمايه گذار