فرآیند تمدید جواز تأسیس صنعتی در منطقه

  1. جواز تأسیس های صادره دارای اعتبار یکساله بوده و به علت اینکه فرآیند دریافت زمین و تأمین نیازهای کارخانه از قبیل آب ، برق ، گاز و ... و ساخت و ساز (احداث) کارخانه زمان بر می باشد ، به طور معمول جوازهای تأسیس طی یک دوره یا دو دوره یکساله با احراز شرایطی تمدید می گردند که فرآیند آن به شرح ذیل می باشد :
  2. ارائه درخواست تمدید جواز تأسیس
  3. بازدید از محل طرح شرکت و تکمیل فرم پیشرفت فیزیکی
  4. در صورتیکه طرح پیشرفت مناسب و قابل قبولی داشته باشد و مدارک ارائه شده فعالیت آن شرکت را تایید نماید ،پس از واریز مبلغ 500.000 (پانصد هزار)ریال به حساب سازمان ،جواز تأسیس واحد متقاضی برای یکسال دیگر تمدید می گردد .