شما اینجا هستید: Homeفرآیندهای سرمایه گذاریتمدید جواز تأسیس صنعتی در منطقه فرآیندهای سرمایه گذاری

صدور مجوز فعالیت صنعتی در منطقه

 1. ارائه درخواست توسط متقاضی ( سرمایه گذار )
 2. دریافت مدارک مورد نیاز از متقاضی (سرمایه گذار) اعم از :
 3. خلاصه طرح توجیهی فنی-اقتصادی-مالی
 4. مدارکی دال بر توانائی مالی سرمایه گذار
 5. مدارکی دال بر دانش فنی سرمایه گذار (توانایی فنی)
 6. پس از موافقت و تائید طرح توسط مدیریت صنایع صدور نامه مجوز فعالیت خطاب به امور حقوقی جهت ثبت شرکت در منطقه
صدور مجوز بهره برداري فعاليتهاي خدماتي و بازرگاني

 1. تكميل فرم درخواست مجوز بهره برداري توسط سرمايه گذار
 2. بررسي اظهارات سرمايه گذار مندرج در فرم درخواست و بازديد ميداني توسط مديريت سرمايه گذاري
 3. صدور مجوز توسط واحد صدور مجوز
 4. تأييد نهائي توسط مدير عامل سازمان
 5. تهيه تصوير مستندات و بايگاني
 6. دريافت مجوز بهره برداري توسط سرمايه گذار
صدور پروانه بهره برداری صنعتی

 1. واحدهای صنعتی پس از تکمیل مراحل ساخت و ساز کارخانه و ایجاد حداقل فضا های مورد نیاز جهت تولید محصول و انجام تولید آزمایشی
 2. ارائه درخواست صدور پروانه بهره برداری
 3. تماس با متقاضی و ارسال فرم های مربوطه اعم از فرم شناسه واحدهای تولیدی ،فرم گزارش تولید و ... به شرکت جهت تکمیل
 4. واریز مبلغ 500.000 (پانصد هزار) ریال به حساب سازمان جهت صدور پروانه بهره برداری
 5. صدور پروانه بهره برداری و تحویل آن به شرکت
صدور مجوز فعاليت بازرگاني و خدماتي

 1. تكميل فرم درخواست فعاليت توسط سرمايه گذار
 2. بررسي درخواست توسط مدير سرمايه گذاري
 3. صدور مجوز توسط واحد صدور مجوز
 4. تأييد نهائي توسط معاون اقتصادي و سرمايه گذاري
 5. تهيه تصوير مستندات و تشکیل پرونده اولیه
 6. دريافت مجوز بهره برداري توسط سرمايه گذار
صدور جواز تأسیس صنعتی در منطقه

   پس از طی مراحل ثبت شرکت در منطقه توسط متقاضی (سرمایه گذار) و ثبت شرکت :

 1. ارائه درخواست توسط شرکت
 2. تحویل پرسشنامه ها و فرم های مربوط به صدور جواز تاسیس به شرکت جهت تکمیل
 3. واریز مبلغ 500.000 (پانصدهزار) ریال به حساب سازمان منطقه آزاد
 4. صدور جواز تأسیس و تحویل آن به شرکت