شما اینجا هستید: Homeفرآیندهای سرمایه گذاری تمدید پروانه بهره برداری صنعتی

تمدید پروانه بهره برداری صنعتی

  1. ارائه درخواست تمدید پروانه بهره برداری
  2. تکمیل مدارک و نواقص موجود در پرونده شرکت
  3. بررسی مدارک توسط کارشناس و بازدید از محل طرح
  4. ارجاع موازی پرونده شرکت به کمیسیون تشخیص و وصول عوارض سازمان جهت تعیین عوارض پذیره
  5. بررسی نهایی طرح و انجام تغییرات و به روز رسانی در پروانه بهره برداری شرکت نسبت به گذشته ،روکش ابتدایی تمدید پروانه بهره برداری به همراه مستندات جهت رویت و تایید به مدیریت صنایع ارسال می گردد.
  6. پروانه بهره برداری بمدت یکسال دیگر تمدید شده و پس از تایید وصول عوارض و تعیین تکلیف از سوی کمیسیون تشخیص و وصول عوارض ،پروانه مذکور به متقاضی تحویل داده می شود.