شما اینجا هستید: Homeفرآیندهای سرمایه گذاریمعرفی زمین متقاضی(سرمایه گذار) صنعتی

فرآیند معرفی زمین متقاضی(سرمایه گذار) صنعتی

    با توجه به زمین مورد نظر سرمایه گذار به دوطریق اقدام می شود :
  1. معرفی به شرکت شهرک ها طی نامه ای و تعیین متراژ زمین مورد نیاز جهت احداث کارخانه
  2. دریافت زمین از زمینهای مورد تملک سازمان در سایت صنعتی منطقه